Პირობები და წესები

გამოყენების პირობები

 გთხოვთ, გაეცნოთ პირობებს ვებ-საიტის გამოყენებამდე. ამ საიტის ყველა მომხმარებელი თანახმაა, რომ საიტზე შესვლა და გამოყენება ექვემდებარებოდეს შემდეგ პირობებსა და სხვა მოქმედ კანონმდებლობას. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ, ნუ გამოიყენებთ საიტს

ეს ვადები და პირობები მოქმედებს თქვენზე საიტზე შესვლის ან / რეგისტრაციის /ან სავაჭრო პროცესის დასრულებისთანავე. ეს წესები და პირობები, ან მათი რომელიმე ნაწილი, შეიძლება შეწყდეს შპს გლამადორის მიერ, ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე, ნებისმიერი მიზეზის გამო

საავტორო უფლებები

ამ საიტზე შეტანილი სრული შინაარსი, ტექსტის, გრაფიკის ან კოდის ჩათვლით, არის Glamador LLC-ის საკუთრებაში. ნებადართულია ელექტრონული ფორმით კოპირება და ბეჭდვა ამ საიტის ნაწილის მხოლოდ და მხოლოდ შეკვეთის შემთხვევაში ან პროდუქტის შეძენის მიზნით www.PareoQueen.com.თქვენ შეგიძლიათ აჩვენოთ და, პირდაპირ გამოხატული შეზღუდვების გათვალისწინებით, რაც შეეხება კონკრეტულ მასალას, ჩამოტვირთოთ ან დაბეჭდოთ მასალები საიტის სხვადასხვა უბნიდან მხოლოდ თქვენი არაკომერციული გამოყენებისთვის. ნებისმიერი სხვა გამოყენება, მათ შორის, ამ საიტის შინაარსის რეპროდუცირება, გავრცელება, ჩვენება ან გადაცემა, მკაცრად აკრძალულია, თუ არ არის ნებადართული შპს გლამადორის მიერ.

ტიპოგრაფიული შეცდომები

იმ შემთხვევაში, თუ ამ ვებ-საიტზე პროდუქტი არის წარმოდგენილი შეცდომით არასწორ ფასად, შპს „გლამადორი“ იტოვებს უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს შეცდომით განთავსებული პროდუქტი.შპს გლამადორი იტოვებს უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს ნებისმიერი ასეთი შეკვეთა, მიუხედავად იმისა იყო თუ არა შეკვეთა დადასტურებული თქვენი საკრედიტო / სადებეტო ბარათით . თუ თქვენი საკრედიტო / სადებეტო ბარათიდან უკვე ჩამოიჭრა თანხა და შეკვეთა გაუქმებულია, შპს „გლამადორი“ გასცემს კრედიტს თქვენს საკრედიტო / სადებეტო ბარათის ანგარიშზე არასწორი ფასის ოდენობით.

გაითვალისწინეთ

შპს „გლამადორს“ შეუძლია გამოგიგზავნოთ შეტყობინება ელ.ფოსტით, ზოგადი შეტყობინებით საიტზე, ან სხვა საიმედო მეთოდით იმ მისამართზე, რომელიც იყო წარმოდგენილი თქვენს მიერ შპს „გლამადორი“სთვის..

საიტის გამოყენება

კატეგორიულად იკრძალება საიტზე შეურაცხყოფა ნებისმიერი ფორმით მათ შორის ელექტრონული ფოსტით, ჩატის საშუალებით ან უცენზურო ენის გამოყენებით.აკრძალულია სხვისი, მათ შორის, შპს „გლამადორის“ ან სხვა ლიცენზირებული თანამშრომლის, მფლობელის,წარმომადგენლის,ან ვიზიტორის სახელით მოქმედება და რაიმე ინფორმაციის გაყალბება.

მმართველი კანონი და იურისდიქცია
ნებისმიერი დავა ან პრეტენზია, რომელიც წარმოიშობა ამ ვებსაიტზე ან უკავშირდება მას, რეგულირდება და გაგებული უნდა იყოს საქართველოს ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.